Обліково-фінансовий факультет

Підготовка здобувачів вищої освіти на обліково-фінансовому факультеті відбувається відповідно до стандартів вищої освіти. Освітні програми підготовлені робочими групами факультету та враховують пропозиції стейкхолдерів (потенційних роботодавців), що дозволяє забезпечити повне виконання програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти, отримання ними відповідних компетентностей. Набуття компетентностей здобувачами вищої освіти обліково-фінансового факультету відбувається у поєднанні теоретичного навчання, практичної підготовки в умовах виробництва, спеціалізованих лабораторіях, стажування за кордоном, реалізації права на академічну мобільність, дуальної форми здобуття освіти. Практичні навички здобувачі вищої освіти отримуються під час проходження практичної підготовки в умовах виробництва, стажування й дуального навчання. Розширення сфери практичних навичок значно підвищило рівень готовності молодих фахівців до працевлаштування.

Співпраця усіх учасників освітнього процесу дозволяє досягати основної функції вищої освіти, яка являє собою сукупність систематизованих знань, умінь та практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих в університеті у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією.

Освітні програми передбачають:

 • мовну підготовку;
 • практичну підготовку в умовах виробництва;
 • практичну підготовку (стажування) за кордоном;
 • реалізацію права на академічну мобільність;
 • дуальну форму здобуття освіти;
 • участь у спільних проєктах;
 • участь у неформальних та інформальних заходах;
 • участь у діяльності студентського самоврядування;
 • участь у спільній діяльності фахових громадських організацій;
 • участь у благодійній діяльності;
 • участь у волонтерській діяльності;
 • розподіл за першим робочим місцем (Центр працевлаштування здобувачів);
 • співпраця із підрозділами університету (Навчально-науково-практичний центр університету, Науковий парк «Агроперспектива», Центр підготовки робітничих професій), на базах практичної підготовки роботодавців, консорціуму «Південний».

Випускники освітніх програм працевлаштовуються або реалізують академічні права щодо подовження навчання. Інформація щодо працевлаштування узагальнюється під час розподілу здобувачів за першим робочим місцем.

Фото випусників

Освітні програми містить компетентності, які включають знання та вміння, практичні навички діяльності суб’єктів аграрної сфери.

Спільні досягнення усіх учасників освітнього процесу – результативність освітньої діяльності. Нові ідеї та їхня реалізація в активності та зацікавленості студентської молоді!

Особливості освітніх програм:

Спеціальність Рівень вищої освіти Особливості програми
071 Облік і оподаткування

Форма навчання:

 • денна
 • заочна
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері обліку, аудиту та оподаткування, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Практична підготовка протягом навчання на підприємствах враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання набутих знань.

Розширення можливостей отримання теоретичних знань та практичних навичок у сфері публічних закупівель, обліку у бюджетній та соціальній сферах. Використання програмного забезпечення з метою розширення практичних навичок у провадженні окремих етапів облікової роботи.

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Інтегрована підготовка бакалаврів, що поєднує чітку практичну спрямованість навчання щодо бухгалтерського обліку, фінансового та управлінського обліку, обліку у банках та у бюджетних установах, обліку і звітності в оподаткуванні, аналізу господарської діяльності, аудиту, інформаційних систем і технологій в аналізі та аудиті, звітності суб’єктів господарювання України різних форм власності та організаційно-правових форм на основі знань з економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, фінансів, фінансів підприємств, статистики, регіональної та міжнародної економіки, а також на основі знань з дисциплін загальної підготовки. Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері обліку, аудиту та оподаткування, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання набутих знань. Формує фахівців з новими перспективними засобами мислення, здатних застосовувати не лише існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на основі сучасних наукових досягнень.

Формування компетентностей з галузевого обліку, публічних закупівель, обліку у бюджетній та соціальній сферах.

другий (магістерський) рівень вищої освіти Інтегрована підготовка магістрів, що поєднує чітку практичну спрямованість навчання щодо організації бухгалтерського обліку, застування його в управлінні підприємством, організації і методики аудиту та фінансового аналізу суб’єктів господарювання України різних форм власності та організаційно-правових форм. Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей у галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері обліку, аудиту та оподаткування, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання набутих знань. Формує фахівців з новими перспективними засобами мислення, здатних застосовувати не лише існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на основі сучасних наукових досягнень.
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Форма навчання:

 • денна
 • заочна
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Структура ОПП ґрунтується на єдності наукового й освітнього процесів, практичної підготовки та інноваційних методів професійної діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Програма враховує специфічні особливості фінансових процесів в аграрному секторі, що дає можливість сформувати унікальні спеціальні знання і уміння. Поряд із цим, до особливостей ОПП відносяться:

– щорічне врахування змін у сфері фінансів, банківської справи та страхування в переліку та наповненні вибіркових компонент;

– використання в освітньому процесі інноваційних технологій викладання, навчально-наукової лабораторії «Навчальний банк» з унікальним програмним забезпеченням;

– розвиток у здобувачів навичок фінансового управління в умовах виробництва: структурних підрозділах університету (Навчально-науково-практичний центр університету, Науковий парк «Агроперспектива», Центр підготовки робітничих професій), на базах практичної підготовки роботодавців, консорціуму «Південний», практичної підготовки (стажування) за кордоном;

– активна комунікація та взаємодія усіх стейкхолдерів;

– отримання мовних компетентностей здобувачами вищої освіти під час участі у формальних та неформальних освітньо-наукових заходах, участі у проєктах у межах співпраці із громадськими організаціями;

—                розширення компетентностей у сфері цифрових фінансів;

– реалізація прав учасників освітнього процесу на академічну мобільність;

– академічна доброчесність здобувачів вищої освіти під час навчання.

 

другий (магістерський) рівень вищої освіти Інтегрована підготовка магістрів, що поєднує чітку практичну спрямованість навчання на управління фінансовою діяльністю, банківською справою та страховою діяльністю суб’єктів господарювання України різних форм власності та організаційно-правових форм. Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей у галузі фінансів, банківської справи та страхування. Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері фінансової, банківської та страхової справи, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання набутих знань. Формує фахівців з новими перспективними засобами мислення, здатних застосовувати не лише існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на основі сучасних наукових досягнень.

 

Випускники обліково-фінансового факультету мають можливість широкого працевлаштування з огляду на отримані компетентності протягом періоду навчання. До теоретичного навчання додаються можливості практичної підготовки в умовах виробництва, стажування за кордоном, а також дуальної форми здобуття освіти. Співпраця із іншими закладами освіти, структурними підрозділами університету та роботодавцями дозволяє забезпечити можливості швидкої адаптації на робочому місці.

Випускники обліково-фінансового факультету можуть бути працевлаштовані з огляду на отримані компетентності. А також мають можливість продовжити навчання за наступними освітніми рівнями.

Під час навчання здобувачі вищої освіти мають можливість взяти участь у неформальних та інформальних освітньо-наукових заходах.

Суттєвою перевагою навчання на обліково-фінансовому факультеті є  можливість проходження практичної підготовки (стажування) за кордоном. Можливості набуття практичного досвіду та подорожі дозволяють здобувачам отримати нові знання, розширити світогляд, підвищити рівень мовної підготовки. Переважаюча більшість здобувачі вищої освіти обліково-фінансового факультету проходять практичну підготовку (стажування) у підприємствах Великої Британії та Німеччини. Поєднання навчання та практичних навичок є суттєвим якісним критерієм у підготовці фахівців усіх спеціальностей, що дозволяє швидше адаптуватися молодим фахівцям на робочому місці.

Під час подібної співпраці існує можливість розширити й соціальні навички у здобувачів вищої освіти, що є фахово та суспільно корисним.

 

Придатність до працевлаштування, подальшого навчання:

Спеціальність Рівень вищої освіти Можливості працевлаштування
071 Облік і оподаткування

Форма навчання:

 • денна
 • заочна
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Випускник освітнього ступеню «молодший бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади фахівців, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010: бухгалтери, касири-експерти, асистенти бухгалтера-експерта (3433); інспектори податкової служби (3442); інспектори з інвентаризації, інспектори-ревізори, ревізори (3439), технік з обліку (3119).

Можливість продовження навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Участь у неформальних та інформальних заходах.

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Випускник освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади фахівців, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010: бухгалтери, касири-експерти, асистенти бухгалтера-експерта (3433); помічники керівників підприємств, установ та організацій (3436.1), помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (3436.2), помічники керівників малих підприємств без апарату управління (3436.3); інспектори податкової служби (3442); фахівці з фінансово-економічної безпеки (3411); інспектори з інвентаризації, інспектори-ревізори, ревізори (3439), технік з обліку (3119).

Можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Участь у неформальних та інформальних заходах.

другий (магістерський) рівень вищої освіти Випускник освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади керівників підприємств, установ, організацій й професіоналів, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010: керівники підприємств, установ та організацій (1210.1); керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів: головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, завідувач каси, начальний контрольно-ревізійного відділу, начальний централізованої бухгалтерії (1231); керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості (1312); менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку (1475.2); головний державний аудитор, головний державний податковий ревізор-інспектор (1229.1); професіонали державної служби (2419.3); молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік),  науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)  (2411.1), професіонали у галузі аудиту та бухгалтерського обліку, аудитори та кваліфіковані бухгалтери (бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів) (2411.2), професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій (2414.2), державний аудитор (2419.3), економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, економічний радник, консультант з економічних питань, член ревізійної комісії (2441.2).

Можливість продовження навчання за програмою третього циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Участь у неформальних та інформальних заходах.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Форма навчання:

 • денна
 • заочна
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Випускник освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади  фахівців, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері фінансів, банківської справи та страхування відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010: фахівці у галузі фінансів та торгівлі (341): дилери та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій, фахівець з біржових операцій, фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки (3411), страхові агенти, страхувальники (3412); асистенти актуаріїв (3434), помічники керівників підприємств, установ та організацій (3436.1), помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (3436.2), помічники керівників малих підприємств без апарату управління (3436.3); інспектори податкової служби: Головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий (3442); інспектор з виплати пенсій, інспектор з призначення пенсій (3443).

Можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Участь у неформальних та інформальних заходах.

другий (магістерський) рівень вищої освіти Випускник освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади  фахівців, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері фінансів, банківської справи та страхування відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010: фахівці у галузі фінансів та торгівлі (341): дилери та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій, фахівець з біржових операцій, фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки (3411), страхові агенти, страхувальники (3412); асистенти актуаріїв (3434), помічники керівників підприємств, установ та організацій (3436.1), помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (3436.2), помічники керівників малих підприємств без апарату управління (3436.3); інспектори податкової служби: Головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий (3442); інспектор з виплати пенсій, інспектор з призначення пенсій (3443).

Можливість продовження навчання за програмою третього циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. Участь у неформальних та інформальних заходах.

Усі випускники мають доступ до інформації через Центр працевлаштування Університету, прийти участь у фахових заходах щодо фахового зростання та отримання додаткових здібностей за інтересами, у тому числі соціальних навичок.

Існуючий довід випускників може бути реалізований через співпрацю в Асоціації випускників Миколаївського національного аграрного університету. Кожен учасників Асоціації може поділитися власним досвідом та запропонувати нові можливості співпраці.

Приєднуйтеся до Асоціації випускників МНАУ з метою забезпечення результативної співпраці та якісного провадження освітньої діяльності!